ଆବେଦନଆବେଦନ

ଆମ ବିଷୟରେଆମ ବିଷୟରେ

ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ୟାଙ୍ଗଗୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଅପ୍ଟିକ୍ସ, Inc ଏପ୍ରିଲ 2006 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ୟାଙ୍ଗଗୁ କାଉଣ୍ଟିର ଜିଆଙ୍ଗଗୁଙ୍ଗ ଅର୍ଥନ development ତିକ ବିକାଶ ଜୋନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ |ଆମେ ଗବେଷଣା, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂସାଲିଙ୍ଗଅପ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ |ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, ପ୍ରିଜିମ୍, ଲେନ୍ସ, ବିମ୍ସପ୍ଲିଟର, ଫିଲ୍ଟର୍, ୱେଜ୍, ଖାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

logo

ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ତାଜା ଖବରତାଜା ଖବର

  • ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ କ’ଣ?
  • ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ |
  • କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ର ଲାଭ - CaF2 ଲେନ୍ସ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ |
  • SYCCO ଶେନଜେନ୍ ସିଟିରେ 2021 CIOE ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗଦେବେ |